ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประเมินผลงาน

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการตรวจ ประเมินผลงานผู้สมัครสอบ รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ และจำทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประชุมกรรมการสอบ NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานการสอบและคณะกรรมการคุมสอบ NT ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าาวรายงาน นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี ๒๕๕๘ แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ติดตามมาตรฐานเขตฯ

นายธเนศ  ขำเกิด ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะฯ จาก สพฐ. มาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รับฟังนโยบายผ่าน วิดิโอคอนเฟอร์เร้นท์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสน่ห์  ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร้นท์ ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑

ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ดร.ปัญญา  แก้วกียูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนและ ร.ร.วัดกาญจนาราม  โดยมี นายสง่า  หมอนเขื่อน ผอ ร.ร.บ้านสวนเขื่อน น.ส.ณัฐวิมล ธรรมสรางกูล ผอ.ร.ร.บ้านดง นายเชิด  คำปลิว ผอ.ร.ร.บ้านแม่แคม และ นายรณยุทธ์  วงศ์พญา ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเหนือ นายกรัณย์ เฮงพานิช ผอ.ร.ร.บ้านห้วฝาย และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

บำเหน็จความชอบยาเสพติด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๖(กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงารนด้านยาเสพติดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จ.แพร่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปะระดับชาติ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับชาติ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

หลักสูตรแกนกลาง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯชี้แจงรายละเอียด

หลักสูตรปฐมวัย

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน