ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ  ยาพรม นายกนก  อยู่สิงห์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.ปแพร่ เขต ๑ น.ส.กัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.ดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะครู ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

การเรียนการสอนประวัติศาสตร์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ กล่าวรายงาน

ทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์  นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะฯ ประชุมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่เขต ๑

ประกันเอกชน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ และคณะกรรมการ ร.ร.พาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ หารือแนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ร.ร.เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผนประชุม

นายกนก  อยู่สิงห์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ แสดงความยินดีกับ นายนิคม ก้อนคำ ผอ.ร.ร.วัดทุ่งล้อม เนื่องในทำบุญครบรอบวันเกิดครบ ๕ รอบ  

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  นายกนก  อยู่สิงห์  นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์  นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรทางการศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าศาลากลางจังหวัด

กลุ่มนิเทศประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ที่กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มนิเทศและข้าราชการกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๗ เพื่อมอบแนวทางนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

ตรวจความพร้อมจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชี่ยวชาญ เมฆกิจ นักวิชาการศึกษาและคณะ ตรวจความพร้อม อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน ร.ร.สุจินนาบริบาลศาสตร์ ในการจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๖/๒ ม.๒ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน