ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

สอบ สสวท.

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒,๑๘๓ คน 

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยม้า

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒  ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)โดยมี นายจรัญ  พันธ์กสิกรรม ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ร่วมประชุมวิชาการ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ ๑๘ การแพทย์แผนไทยหัวใจแห่งความสุข โดย ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เด่นชัย จ.แพร่

ปรับระดับชั้นงาน

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการประเมินลูกจ้างประจำขอปรับระดับชั้นงาน และขอเปลี่ยนสายงาน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

เตรียมความพร้อม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ มี นายโสภณ สุธรรม รองประธานจัดงานและนายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ แพร่

พัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกจ้างประจำที่ผ่านการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือตามทักษะงานในการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนางานลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ ประจำเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี จำนวน ๑๓ ราย

ข้อสอบกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้จัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑ – ม.๓ เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมจัดทำตัวชี้วัด

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองผลงานและจัดทำตัวชี้วัดค่าคะแนนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ผู้ดูแลเตรียมการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้ดูแล กำกับ ช่วยเหลือกลุ่มนิเทศฯ ประชุมศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด เป็น ผอ.กลุ่มนิเทศ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน