การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป)

29 พ.ย.2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: