การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปพณ หม้อกรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

รูปภาพ: