พิจารณาเงินกู้ยืม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม

รูปภาพ: