มาตรฐานเขตพื้นที่

คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๑,๒,๓, ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: