ประเมินผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

26 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รูปภาพ: