ประชุมทางไกล "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

9 ตุลาคม 2563  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School ad Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำรายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รูปภาพ: