พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา "ศูนย์การเรียน บ้านเมตตาแพร่"

5 สิงหาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ “ศูนย์การเรียน บ้านเมตตาแพร่” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: