รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งภาระงานของแต่ละกลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่

23 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำเสนอผลการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในคราวประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 25/2563 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 28/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2

ประชุม กตปน.ครั้งที่ 2/2563

22 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขอเปิดสถานศึกษา ภาพรวมของ สพป.แพร่ เขต 1 และของแต่ละกลุ่มเครือข่ายการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

22 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งได้พบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

19 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการ ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราช การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS ) จาก กพร.สพฐ. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

18 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขอเปิดสถานศึกษา คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เดินดูรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมจุดล้างมือ การนั่งเรียนในห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม น้ำใช้ และอื่นๆ พร้อมทั้งได้ติดตามการสร้างบ้านพักครู โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ

พิธียกเสาเอกและมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

18 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ (ลานกิจกรรมนักเรียนแบบมีหลังคา) โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ลานกิจกรรมนักเรียนแบบมีหลังคา) โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง มอบโดย แม่ชีพธู อาจารย์ชวณัฐ ฮวดหิน เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed