ประธานองคมนตรีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม

19 ก.พ.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษาและวางแผนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ช

ประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สพป.แพร่ เขต 1

11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละเครือข่าย

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการตรวจราชการติดตามประเมินผล

7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการจัดทำรายงานสรุปประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุน มทศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12   ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.แพร่

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

นที่ 29 มกราคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed