เอกสารวิชาการ

ผลงานทางวิชาการของ นางลำดวน สาสูงเนิน เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาซ้อง สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นางลำดวน สาสูงเนิน เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาซ้อง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :
บทคัดย่อ นางลำดวน สาสูงเนิน.pdf

 

ผลงานทางวิชาการของ นางสาวอมรรัตน์ คำพับ เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมหนูทำได้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นางสาวอมรรัตน์ คำพับ
เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมหนูทำได้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1

 

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ อมรรัตน์ คำพับ.pdf

ผลงานทางวิชาการของ นางธัญญารัตน์ ขอบรูป เรื่อง รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นางธัญญารัตน์ ขอบรูป เรื่อง รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของ นางชุลีรัตน์ ขอนพิกุล เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตกแต่ง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตกแต่ง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้รายงาน : นางชุลีรัตน์ ขอนพิกุล ตา แหน่งครู วิทยฐานะครูชา นาญการ โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : อาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผลงานวิชาการของ นางสุดธิรา ขุนคลัง เรื่องผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

ผู้ศึกษา : นางสุดธิรา  ขุนคลัง

ปีการศึกษา : 2557

 

ผลงานวิชาการ ของ สุภกานนท์ คงทน เรื่อง ผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : สุภกานนท์ คงทน

ปีการศึกษา : 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของอารีรัตน์ อุดคำมี เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนจากนิทานพื้นบ้านสู่ชนิดของคำภาษาไทยด้วยกิจกรรมเก่งบอกกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดการสอนจากนิทานพื้นบ้านสู่ชนิดของคำภาษาไทยด้วยกิจกรรมเก่งบอกกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ผู้รายงาน อารีรัตน์ อุดคำมี

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายกรัณฑ์ สมจิตต์ เรื่องรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน

ชื่อรายงาน  : รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับน้อย  

ชื่อผู้รายงาน : นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีที่รายงาน   : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(BestPractice) ผลงานวิชาการ ของนายบรรหาร อนันชัย เรื่องวัฏจักรรักการอ่าน

ชื่อเรื่อง วัฏจักรรักการอ่าน
เจ้าของ นายบรรหาร อนันชัย ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐
โทร ๐๕๔-๕๙๑๕๗๒

 

ผลงานวิชาการ ของนายมาโนช บุญคุ้ม เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นายมาโนช บุญคุ้ม

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ