เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายกรัณฑ์ สมจิตต์ เรื่องรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน

ชื่อรายงาน  : รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับน้อย  

ชื่อผู้รายงาน : นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีที่รายงาน   : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(BestPractice) ผลงานวิชาการ ของนายบรรหาร อนันชัย เรื่องวัฏจักรรักการอ่าน

ชื่อเรื่อง วัฏจักรรักการอ่าน
เจ้าของ นายบรรหาร อนันชัย ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐
โทร ๐๕๔-๕๙๑๕๗๒

 

ผลงานวิชาการ ของนายมาโนช บุญคุ้ม เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นายมาโนช บุญคุ้ม

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผลงานวิชาการ ของนางศุลีมาส กวางสบาย เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางศุลีมาส กวางสบาย

ปีการศึกษา : 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์)

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา : นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานวิชาการ ของนางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เรื่องรายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ  

โดย นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1

 

ผลงานวิชาการ ของนางสิรินทร์ พรมรังกา เรื่องายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้รายงาน : นางสิรินทร์ พรมรังกา

ปีที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ เรื่องรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ศึกษา : นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์

สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : 2557

ผลงานวิชาการ ของนายปริญญา ลุนภูงา เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ผู้วิจัย นายปริญญา ลุนภูงา

สาขา การบริหารศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ปีที่พพิมพ์ 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ เรื่องรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ชุดร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต ๑

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ชุดร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์

ปีการศึกษา 2526

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ