เอกสารสำนักงาน

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ARS)

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ARS

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สนพ. ประกาศรายชื่อ 1,377 ที่เข้ารอบสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด

สนพ. ประกาศรายชื่อ 1,377 ที่เข้ารอบสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด  รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในระบบช่วยเหลือนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Scan Tool ในระบบช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารบรรยายลดการเผาป่า

เอกสารบรรยายลดการเผาป่า ในวันที่ 28 ก.พ.57

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง รายละเอียด
 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน