เอกสารสำนักงาน

แจ้งเลื่อนอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.ONLINE จากวันที่ 6,7,8 พฤษภาคม 2557 ไปไม่มีกำหนด มีกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งเลื่อนอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.ONLINE จากวันที่ 6,7,8 พฤษภาคม 2557 ไปไม่มีกำหนด มีกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ศน.ทองสุข สุคันธะมาลา ผู้แจ้ง

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ARS)

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ARS

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สนพ. ประกาศรายชื่อ 1,377 ที่เข้ารอบสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด

สนพ. ประกาศรายชื่อ 1,377 ที่เข้ารอบสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด  รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ในระบบช่วยเหลือนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Scan Tool ในระบบช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารบรรยายลดการเผาป่า

เอกสารบรรยายลดการเผาป่า ในวันที่ 28 ก.พ.57

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน