เอกสารสำนักงาน

แจ้งเรื่อง การประชุมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

เรื่อง การประชุมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมเอกชน สพป.แพร่ เขต ๑ ได้กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๙-๑๑ พ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการจัดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๓

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการจัดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเลื่อนอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.ONLINE จากวันที่ 6,7,8 พฤษภาคม 2557 ไปไม่มีกำหนด มีกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งเลื่อนอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.ONLINE จากวันที่ 6,7,8 พฤษภาคม 2557 ไปไม่มีกำหนด มีกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ศน.ทองสุข สุคันธะมาลา ผู้แจ้ง

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ARS)

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ARS

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน