ลงานวิชาการ ของนางอัมพร คงชื่น เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

ผลงานวิชาการ ของนางอัมพร คงชื่น เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญโดยการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทที่อ่านสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย ของนางอัมพร คงชื่น  บทคัดย่อ