ผลงานวิชาการ ของนายพงศักดิ์ พลสวัสดิ์ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ ของนายพงศักดิ์ พลสวัสดิ์  เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนายพงศักดิ์ พลสวัสดิ์  บทคัดย่อ