ผลงานวิชาการ ของนางสาวเมธิณี อุทัศน์ เรื่องเรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201 ภาษาญี่ปุ่น 1

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201  ภาษาญี่ปุ่น 1  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางสาวเมธิณี  อุทัศน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ บทคัดย่อ