ผลงานวิชาการ ของนายประยุทธ ปัญญาชัยหลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิชาการ หลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ งานวิจัยการติดยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 ของนายประยุทธ ปัญญาชัย ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่