ผลงานวิชาการ ของนางธัญญลักษณ์ จิระจินดารัตน์ เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนางธัญญลักษณ์  จิระจินดารัตน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดกาญจนาราม อ.เมืองจ.แพร่ บทคัดย่อ