ผลงานวิชาการ นางนพรัตน์ สำลี เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ของ นางนพรัตน์ สำลี ครูวิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่