พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564