พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ