ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563

29 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปภาพ: