ขอเชิญผู้รับบำนาญในสังกัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ