ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่๔๙

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf