ผลงานวิชาการ ของนายพิพัฒน์ ใจภักดี รายงานผลการนิเทศการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการนิเทศการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ ของนายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ