ผลงานวิชาการ ของนายอมรรัตน์ อินทรียรายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานในมาตราตัวสะกด

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนายอมรรัตน์ อินทรีย บทคัดย่อ