(ประชาสัมพันธ์) ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559 เรื่อง สติ วิถีแห่งสุขภาพดีระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เช่นการศึกษาวิจัย/R2R โครงการ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ การประเมินโครงการและกรณีศึกษา โดยเป็นผลงานที่มาจากกระบวนการศึกษาวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น 089 600 4382 , 081 412 5500 , 02 968 9954 หรือ นายอภิชา ฤทธาทิพย์ โทร 086 784 9256 และสามารถติดต่อข่าวสารได้ที่

http://aimhc.net และ http://www.dmh.go.th/