สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2559

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รายละเอียด