(ประชาสัมพันธ์) โครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน สำหรับอาชีพพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล

โครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน สำหรับอาชีพพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล

เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา

- อายุ 14-45 ปีขึ้นไป เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

- เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือเป็นผู้อยู่ในความดูและอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

- เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยประพฤติผิดกฏหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งที่แนบมาด้วย

 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย: