ผลงานวิชาการ ของนายศานิต เภาอ่อน รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)  สพป.แพร่เขต 1 ของนายศานิต เภาอ่อน   บทคัดย่อ