แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการประเมิลผลการใช้ DLTV เพื่อการเรียนการสอน dltv.feedback180.com ตามรายละเอียดดังนี้

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการประเมินผลการใช้ DLTV เพื่อการเรียนการสอน dltv.feedback180.com โดยใช้

Username และ Password ดังนี้

Username = รหัส smis 8 หลัก ตามด้วย @dlit.ac.th

Password = รหัส smis 8 หลัก

โดยให้ดำเนินการดังนี้

  1. ผอ.รร.ประเมินตนเอง  ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับผู้บริหาร
  2. ผอ.รร.ประเมินผู้สอน  ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับผู้บริหาร
  3. ครูผู้สอนให้ปฏิบัติตามคู่มือครู

ตามหนังสือ ที่ ศธ. 04109/ว5894 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558