ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการป้องกันการทุจริตและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตน

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการป้องกันการทุจริตและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตน

โดยปัญญาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย: