แบบสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 (P-OBEC)

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เพื่อนำมาประมวลผลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล ( P-OBEC ) และประกอบการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของ สพป.แพร่ เขต 1 เห็นควร แจ้งแบบสำรวจให้โรงเรียนในสังกัดรายงานตามแบบสำรวจที่กำหนด แล้วส่งคืนให้ สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้