ผลงานวิชาการ ของนางศุภรา ปะละใจ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบเรียนชุดเมืองสองถิ่นทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบเรียนชุดเมืองสองถิ่นทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ของนางศุภรา ปะละใจ  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ