พิจารณางบ DLTV

9 มกราคม 2562 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 9 มกราคม 2562

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ที่เคารพนับถือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสุวรรณบารมี ศาลสมเด็จพระนเรศวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในบริเวณ สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4, เขต 6, ลำพูน เขต 2  และลำปาง เขต 1  ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง ทั้งนี้มี นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานกร

พิจารณาการเบิกจ่ายค่าพาหนะ

25 ธันวาคม 2561 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนสำหรับนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ตรวจเอกสาร หลักฐาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ

25 ธันวาคม 2561 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาให้พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ปฏิบัติหน้าที่ต่อในสถานศึกษาเดิม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการในห้วงระยะเวลา ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

กรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

19 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed