อบรมปฐมวัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์แบบบูรณากา รสะเต็ม(STEM)กับการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ITA

12 มิ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ทางสมาร์ทโฟน ให้กับข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

จัดสรรค่าพาหนะนักเรียน

12 มิ.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

 

รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกทุนการศึกษา

11 มิ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร จังหวัดละ 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทุน และระดับปริญญาตรี 1 ทุน

คณะกรรมการตัดสินภาษาไทย

10 มิ.ย.62 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ ระดับชั้นม.1-3 การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ

เตรียมประเมินประสิทธิผลฯ

10 มิถุนายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนชัยและโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed