มอบเกียรติบัตรค่ายภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.๔-ป.๖  ที่เข้าอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี ร.ร.บ้านนาแหลม รัฐราษฎร์บำรุง บ้านร่องฟอง บ้านกาซ้อง-ปทุม วัดน้ำโค้ง และมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรที่ให้การอบรม ณ ค่ายอบรม      รพ.สต.ทุ่งกวาว

ติดตามเงินอุดหนุน

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตาม ตรวจสอบเงินอุดหนุน ฯลฯ  ที่ ร.ร.อนุบาลร้องกวาง

ค่ายสร้างสรรค์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยและการจัดการด้านการเงิน สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายไพรสณฑ์ มโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต๑ เป็นประธานอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียน ร.ร.บ้านนาแหลม,ร.ร. รัฐราษฎร์บำรุง,ร.ร.บ้านร่องฟอง,ร.ร.บ้านกาซ้อง-ปทุม และ ร.ร.วัดน้ำโค้ง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม กล่าวรายงาน

จัดเก็บข้อมูลนักเรียน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๕๗(http://portal.bopp-obec.info/obect57)

มาตรฐานเขตพื้นที่

คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๑,๒,๓, ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นางสาวกัลยา  สุรีย์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๒ นางทัศนีย์  จันทร์ป้อม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย เป็นวิทยากรฟ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed