งานลางสาด

นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมเปิดงานวันลางสาดของดีตำบลสวนเขื่อน เพื่อความปรองดองและคืนความสุขให้แก่ประชาชน ณ บ้านสวนเขื่อน

เปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯกล่าวรายงาน

ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมการรักษาศีล ทำสมาธิ สร้างปัญญา เพื่อสุขภาพดี มีความสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ ประชาชน จ.แพร่ ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก(กอเปา) และเยี่ยมชมนิทรรศการ  ร.ร.บ้านนาจักร นำกิจกรรมเข้าร่วมครั้งนี้ด้วย

ตรวจสุขภาพประจำปี

คณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพร่ ทำการตรวจฯ

จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  และคณะผู้บริหารร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมจาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  สพป.แพร่ เขต ๑

ก.ต.ป.น.ภาคเรียนที่ ๑

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ ได้กำหนดการออกนิเทศในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๑๑ ชุด

ค่ายภาษาไทยน้ำเลา

นางสาวสุรีย์  ทาประเสริฐ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซี่ยน ค่ายภาษาไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ มี นางสาวพัชรินทร์  สามารถ เป็น ผอ.ร.ร.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed