พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประเมินตนเอง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อรองรับการตรวจติดตามและประเมินผลจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง  ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นางสาวบุศยมาส  แบ่งทิศศน.ชี้แจงรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการพื้นฐาน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางกัลยา นวลใจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีโรงเรียนควบรวม  โรงเรียนแม่ยางตาลและโรงเรียนบ้านหนองเจริญ โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ดูแล กำกับกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร ร่วมประชุม

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษาและคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ 

คัดเลือกครูอาวุโส ปี ๕๗

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๕ ราย เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑มอบเกียรติให้กับ นายสุขุม กันกา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกลุ่มเพื่อน ร่วมแสดงความยินดี 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต  สพป.แพร่ เขต ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๗,๘ ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.เจริญราษฎร์ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนว่ายน้ำเป็น  รู้จักและสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือประสบเหตุทางน้ำได้ มี นายสมเดช ชายป่า ผอ.ร.ร.กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed