เปิดค่ายอังกฤษขยายโอกาส

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายอังกฤษแบบเข้มสู่อาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน มี  นางทรงศรี นันทะไสย นางภัทราพร  โป่งเส็ง นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นางภนิดา ทองประไพ น.ส.เยาวมาลย์ อินกัน เป็นวิทยากร 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอ่วน ม้ายอง ซึ่งเป็นคุณพ่อ  ของนางขวัญเรือน ยะกะจาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านวังหงส์ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านวังหงส์ 

รดน้ำพระเถรานุเถระ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ จาก พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

รดน้ำดำหัว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑

คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสำนักงาน รดน้ำดำหัว ขอขมา และขอพรปีใหม่จาก นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และรอง ผอ.ทุกคน ร่วมรดน้ำดำหัว ณ สพป.แพร่ เขต ๑

ดำหัวขอพรปีใหม่เมือง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายเชษฐา สยนานนท์           นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ดำหัวขอพรปีใหม่เมืองจากนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

แพร่เตรียมการเป็นเจ้าภาพ

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคเหนือ ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ณ ห้องประชุม สักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ทุนพระบรมโอรสาธิราชฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้วรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed