พญาพลเตรียมความพร้อม

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เตรียมความพร้อมรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สาระการเรียนรู้ศิลป์) ณ  ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สพป.แพร่ เขต ๑ จัดกิจกรรมเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ผลการวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่ ๑ ด.ช.ภูเบศ  จองเจริญกุลชัย ร.ร.เจริญศิลป์ ที่ ๒ ด.ช.ภูมินทร์  กาวีวน ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่ ๑ ด.ช.ภัทรวัต  จิตฤทธิ์ ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ ที่ ๒ ด.ญ.รัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล ร.ร.เจริญศิลป์ มี นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกร นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

อบรมบุคลากร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานด้าน ICTเพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๗ เพื่อรับทราบนโยบายของ ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ร่วมใจถวายพระพร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและ คณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีโครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗”  ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ป่าแมต จ.แพร่

ค่ายเยาวชนคนดี

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายโรงเรียนสุจริต  “ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนต้นแบบ มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่วม ๑๐ โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

เลื่อนขั้นเพิ่มเติม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑(๑ เม.ย๕๗)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed