พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

9  สิงหาคม  2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ของ นายศรายุทธ  แก้วเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)  นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายชำนาญ  แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว และ นายอดิศักด

โครงการโรงเรียนสุจริต

9 สิงหาคม 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินโครงการและเป็นวิทยากรใ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรและจัดการประชุม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

 

การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

6 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรให้

ประชุมคณะกรรมการ พอสว.

2 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

30 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในหัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดย

ฉีดวัคซีเข็มที่ 2

29 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสและโรงเรียนอนุบาลแพร่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 Astrazeneca เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed