จัดทำแผนปฏิบัติการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 

พิารณางบประมาณฯ

5 พ.ย.61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."

31 ตุลาคม 61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." โดยได้รับชมเทปบันทึกภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามข้อสั่งการของนากยรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ติดตามโรงเรียนควบรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบาย นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ และแผน นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม โรงเรียนควบรวม โรงเรียนบ้านในเวียง/บ้านน้ำโค้ง ก่อนเปิดภาคเรียน

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อจำเนียร สำนวน คุุณพ่อของคุณสมร แก้วธรรมานุกูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed