เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางอินทิรา จองแค รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษร์วิทยา) อ.สอง จ.แพร่ ของนางอินทิรา จองแค  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางนันท์นภัส อนามา รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดต้นไคร้ อ.เมือง จ.แพร่  สพป.แพร่ เขต 1ของนางนันท์นภัส อนามา  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายธงชัย คำปวง รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1ของนายธงชัย คำปวง บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางดวงสินธุ์ สมเพชร รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)  สพป.แพร่เขต 1 ของนางดวงสินธุ์ สมเพชร   บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายศานิต เภาอ่อน รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)  สพป.แพร่เขต 1 ของนายศานิต เภาอ่อน   บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางดารินท์ ซื่อตรง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1 ของนางดารินท์ ซื่อตรง   บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายสงวน จันทอน รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้สู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้สู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) อ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1 ของนายสงวน  จันทอน  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายวิโรจน์ ขยันการ รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพกินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพกินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชมชนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน ของนายวิโรจน์  ขยันการ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสายทอง จันทอน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางสายทอง  จันทอน  บทคัดย่อ

 

ลงานวิชาการ ของนางอารีรัตน์ ปะละใจ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุด Thai Children Games

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุด Thai Children Games ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอารีรัตน์  ปะละใจ  บทคัดย่อ

 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ