เอกสารสำนักงาน

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขอให้ผู้ทำประมาณการของโรงเรียน มาจัดทำประมาณราคาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ ict ในวันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.00 น.

แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขอให้ผู้ทำประมาณการของโรงเรียน มาจัดทำประมาณราคาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ ict ในวันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.00 น. 

แจ้งเรื่อง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

แจ้งเรื่อง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ http://sobphrae1.wordpress.com/

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง การแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียน/ครู ณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตาราง ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มให้สพป.แพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๗

แจ้งเรื่อง การแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียน/ครู ณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตาราง ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มให้สพป.แพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบรายงานภายในวันที่ ๖ พ.ค ๕๗

เรื่อง : การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ได้เร่งสำรวจครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๗

เรื่อง การสำรวจครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก โรงเรียนดีประจำตำบล

สพป.แพร่ เขต ๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ได้เร่งสำรวจครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๗ หรือทางโทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๘๙

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง การประชุมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

เรื่อง การประชุมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมเอกชน สพป.แพร่ เขต ๑ ได้กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๙-๑๑ พ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการจัดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๓

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการจัดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน