เอกสารสำนักงาน

ด่วนที่สุด หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ด่วนที่สุด สพป.แพร่ เขต 1 ประกาศตำแหน่งดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1     

ด่วนที่สุด หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1     

ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่

2.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

3.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)อ.เมือง จ.แพร่

4.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

5.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง จ.แพร่

6.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมา) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

7.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่

8.ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ หน่วยเลือกตั้ง อยู่ที่ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ศูนย์รวมคะแนนเลือกตั้ง อยู่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เลขที่ 52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 054511605 ต่อ 100-103 ,0864210381

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยเลือกตั้งตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย

1. กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ

2. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ นายเชษฐา สยนานนท์

3. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ โรงเรียนบ้านน้ำชำ นายประสิทธิ์ อินวรรณา

4. กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี

5. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 นายสุกิจ ยาพรม

6. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง นายกนก อยู่สิงห์

7. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว  นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว

8. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์

 

ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด เรื่องการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทุกโรง (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน)

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สถานที่และเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ

สถานที่และเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เ. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เ. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมการณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30-16.30 น.ทางช่อง 11

เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมการณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30-16.30 น.ทางช่อง 11

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ด่วน ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557

ด่วน ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ตามรายละเอียดที่แนบมา

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่  31 กรกฏาคม 2557 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หลักเกณฑ์แนวทางการประเมินคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

หลักเกณฑ์แนวทางการประเมินคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปี 2557

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1  ประจำปี  2557 ณ  สนามโรงเรียนเจริญราษฎร์  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน