การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

10 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบรรยายพิเศษ ระหว่าง วันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยนางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: